ਘੋੜੇ ਲਈ 200 ਮਿ.ਲੀ.

ਸਾਰੇ 3 ਨਤੀਜੇ ਵਿਖਾ

ਹਾਰਸ ਹਾਰਲੇਮ ਆਇਲ ਲਈ 2 ਮਿ.ਲੀ. ਦੀਆਂ 200 ਬੋਤਲਾਂ

 26.80 / ਬੋਤਲ - ਖੋਜ
GHO-HRSOIL200

ਘੋੜਿਆਂ ਲਈ 1 ਮਿਲੀਲਿਟਰ ਦੀ 200 ਬੋਤਲ | ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹਾਰਲੇਮ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ: ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਸ ਅਤੇ ਪਲਮਨਰੀ ਵਿਕਾਰ: 10 ਮਿਲੀਲੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਫੀਡ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਓ. ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਦੁਹਰਾਓ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫਤੇ 10 ਮਿ.ਲੀ. ਗਠੀਆ ਅਤੇ ਗਠੀਆ: 10 ਮਿਲੀਲੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 20 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਫੀਡ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਓ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਮਿ.ਲੀ. ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੁਹਰਾਓ. ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ

 26.80 / ਬੋਤਲ - ਖੋਜਠੇਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ

ਹਾਰਸ ਹਾਰਲੇਮ ਆਇਲ ਲਈ 8 ਮਿ.ਲੀ. ਦੀਆਂ 200 ਬੋਤਲਾਂ

 24.80 / ਬੋਤਲ - ਵਧੀਆ ਸੌਦਾ

ਹਾਰਸ ਹਾਰਲੇਮ ਆਇਲ ਲਈ 8 ਮਿ.ਲੀ. ਦੀਆਂ 200 ਬੋਤਲਾਂ

 24.80 / ਬੋਤਲ - ਵਧੀਆ ਸੌਦਾ
GHO-HRSOIL200

ਘੋੜਿਆਂ ਲਈ 8 ਮਿਲੀਲਿਟਰ ਦੀ 200 ਬੋਤਲ | ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹਾਰਲੇਮ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ: ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਸ ਅਤੇ ਪਲਮਨਰੀ ਵਿਕਾਰ: 10 ਮਿਲੀਲੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਫੀਡ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਓ. ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਦੁਹਰਾਓ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫਤੇ 10 ਮਿ.ਲੀ. ਗਠੀਆ ਅਤੇ ਗਠੀਆ: 10 ਮਿਲੀਲੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 20 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਫੀਡ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਓ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਮਿ.ਲੀ. ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੁਹਰਾਓ. ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ

 24.80 / ਬੋਤਲ - ਵਧੀਆ ਸੌਦਾਠੇਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ

ਹਾਰਸ ਹਾਰਲੇਮ ਆਇਲ ਲਈ 24 ਮਿ.ਲੀ. ਦੀਆਂ 200 ਬੋਤਲਾਂ

 21.90 / ਬੋਤਲ - ਵਧੀਆ ਸੌਦਾ

ਹਾਰਸ ਹਾਰਲੇਮ ਆਇਲ ਲਈ 24 ਮਿ.ਲੀ. ਦੀਆਂ 200 ਬੋਤਲਾਂ

 21.90 / ਬੋਤਲ - ਵਧੀਆ ਸੌਦਾ
GHO-HRSOIL200

ਘੋੜਿਆਂ ਲਈ 1 ਮਿਲੀਲਿਟਰ ਦੀ 200 ਬੋਤਲ | ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹਾਰਲੇਮ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ: ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਸ ਅਤੇ ਪਲਮਨਰੀ ਵਿਕਾਰ: 10 ਮਿਲੀਲੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਫੀਡ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਓ. ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਦੁਹਰਾਓ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫਤੇ 10 ਮਿ.ਲੀ. ਗਠੀਆ ਅਤੇ ਗਠੀਆ: 10 ਮਿਲੀਲੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 20 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਫੀਡ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਓ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਮਿ.ਲੀ. ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੁਹਰਾਓ. ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ

 21.90 / ਬੋਤਲ - ਵਧੀਆ ਸੌਦਾਠੇਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ

ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਲਈ ਅਸਲੀ ਹਾਰਲੇਮ ਤੇਲ 200 ਮਿ.ਲੀ

ਹਰਲੇਮ ਆਇਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੰਧ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸੁਆਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਜਰਬੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੋੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਕਰਸ਼ਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ:

ਇਲਾਜ ਵਿਚ: ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ 15 ਮਿ.ਲੀ. ਤੋਂ 10 ਮਿ.ਲੀ. ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਦੇਖਭਾਲ ਵਿਚ: ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿ.ਲੀ. ਤੁਹਾਡੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ.

ਖ਼ਾਸ ਘੋੜਿਆਂ ਲਈ ਸੱਚਾ ਹਰਲੇਮ ਤੇਲ ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਕ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੂੰ ਐਂਟੀਸੈਪਟਿਕ ਵਾਂਗ ਰਗੜਨਾ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ. ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜੇਨਿ .ਨ ਹੈਅਰਲੇਮ ਤੇਲ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਵਿਚ ਦਰਦ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ!

ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਜਾਂ ਰਿਫੰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ.
ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਮ ਦਾ 100% ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ (ਸਿਪਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਕ ਬਾਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, 24.90 ਈਯੂ ਦੇ ਆਰਡਰ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 20.95 ਈਯੂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਛੋਟਾ ਅੰਤਰ ਸਾਡੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜ਼ਹਾਜ਼ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ.

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਸਤਰ)

ਧਾਰੀ ਲੋਗੋਸਟਰਾਈਪ 100% ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ.
ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ orderੰਗ ਨਾਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ.


ਕਲਾਰਨਾ

ਕਲਾਰਨਾ ਲੋਗੋਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਅਸਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ.
ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਰਨਾ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਥੇ.


ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (EFT)

ਆਪਣੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਆਰਡਰ ID ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ.
ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ.


ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸਪੁਰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ!

ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਆਪਕ ਸਪੁਰਦਗੀਸਾਡੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਡੀਐਚਐਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ 10 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ.


ਕਿਉਂ ਬਲਕ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਡੱਬਾਹੁਣ ਕਈ ਬਾਕਸ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੋਤਲ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜ਼ਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘਟੇਗੀ.
ਦੋਸਤ (ਜ਼ਾਂ) ਜਾਂ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ.


ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਈਮੇਲਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ, ਅਤਿਰਿਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗਵਾਹੀ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨਾ